Privacy Statement

Inleiding

D&D Services verwerkt persoonsgegevens over u wanneer u gebruik maakt van onze diensten en
daarbij deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Omdat op basis van uw inloggegevens of aan de hand
van ingevoerde persoonsgegevens of aan de hand van technische gegevens bekend of mogelijk te
achterhalen is wie u bent, worden hiermee persoonsgegevens in de zin van de Wet van 8 december
1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van
persoonsgegevens verwerkt. Vanaf 25-05-2018 geldt hiervoor de Europese privacywetgeving:
General Data Protection Regulation (GDPR).

Verantwoordelijkheid

D&D Services is formeel de Verantwoordelijke voor deze verwerking in de zin van de Wet van 8
december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking
van persoonsgegevens en Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de GDPR. Contactgegevens
van D&D Services zijn:

Functionaris voor Gegevensbescherming (Data Protection Officer)


D&D Services heeft een FG aangesteld om te zorgen dat de verwerking van persoonsgegevens op een
veilige manier gebeurt, conform de eisen en richtlijnen die de wet hieraan stelt. Als u vragen heeft
over privacyaspecten van de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u deze richten aan:

Waarvoor we uw gegevens gebruiken

D&D Services verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • om uw reservering via het boekingsportaal te kunnen registreren;
 • om uw reservering via een aanvraag via email te kunnen registreren
 • om werking en gebruik van het portaal te kunnen monitoren en de inhoud te kunnen verbeteren.

Wat de rechtsgrond voor de verwerking is

D&D Services mag uw persoonsgegevens alleen verwerken als daar een legitieme rechtsgrond voor
is. Deze rechtsgrond is bij het gebruik van het boekingsportaal, het uitvoeren van een
transportopdracht. Voor de andere doeleinden is de rechtsgrond dat u daar door het gebruik van ons
portaal zelf mee instemt.


Persoonsgegevens die wij verwerken

Afhankelijk van de dienst die u gebruikt kan D&D Services navolgende persoonsgegevens van u
verwerken:

 • Wanneer u inlogt: gebruikersnaam, wachtwoord;
 • Wanneer u een reservatie plaatst: naam, adres, postcode, plaats, land, e-mailadres,
  telefoonnummer, bedrijfsnaam, BTW-nummer;
 • Wanneer u een reservatie betaalt: naam, adres, postcode, plaats, land, rekeningnummer
  (IBAN), bedrijfsnaam;
 • Diverse browse-gegevens m.b.t. uw activiteiten binnen het portaal.

In kaart brengen websitebezoek (cookies)

D&D Services gebruikt cookies om het gebruik en de werking van de portalen en programma’s te
kunnen monitoren en verbeteren. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan
een portaal wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. D&D Services gebruikt cookies
van Google Analytics en DoubleClick.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies
meer opslaat, maar dit kan ten koste gaan van uw gebruikservaring. Daarnaast kunt u ook alle
informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens delen met anderen

D&D Services kan andere organisaties inzetten bij de verwerking van uw persoonsgegevens.
Wanneer dat het geval is sluiten wij een zgn. Bewerkersovereenkomst met deze partij om te zorgen
dat eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens gewaarborgd blijft. D&D
Services blijft verantwoordelijk en aansprakelijk voor deze verwerkingen.

D&D Services verkoopt uw gegevens nooit aan derden en zal deze uitsluitend aan anderen
verstrekken indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hoe lang we gegevens bewaren

D&D Services zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om de doelen te realiseren
waarvoor uw gegevens worden verzameld. De bewaartermijn(en) zijn:

 •  Wanneer u een reservatie plaatst: tot de uitvoering van de transportopdracht.

Deze bewaartermijnen gelden tenzij wet- en regelgeving onder specifieke omstandigheden eenandere minimale of maximale termijn vereist is, in casu Art. 28. §2. van het Besluit van de VlaamseRegering betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen metbestuurder.


Geheimhouding

Alle medewerkers van D&D Services die toegang zouden kunnen hebben tot uw gegevens hebben
een geheimhoudingsverklaring ondertekend.

Beveiliging

D&D Services neemt de bescherming van uw gegevens uiterst serieus en heeft passende
maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, neem dan contact op met de functionaris voor gegevensbescherming via:

Uw rechten ten aanzien van uw gegevens en de verwerking

De geldende privacywetgeving heeft geregeld dat u als betrokkene een aantal rechten hebt met
betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. U heeft het recht om uw persoonsgegevens
in te zien, te laten aanpassen, te laten verwijderen of te laten overdragen. U heeft ook het recht om
de verwerking te beperken, of te staken. Ook als u eerder expliciet akkoord gegeven heeft op een
specifieke verwerking kunt u dit akkoord te allen tijde intrekken. U kunt een verzoek m.b.t. deze
rechten richten aan:

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, zullen wij contact met u opnemen en om
bevestiging vragen. Afhankelijk van de situatie en het soort gegevens kan het zijn dat we u vragen om
een identiteitsbewijs te tonen, om te controleren of het inderdaad om uw gegevens gaat.
D&D Services zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Klachten

Wanneer u een klacht heeft ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u deze
richten aan:

D&D Services zal uw klacht vertrouwelijk behandelen.
Als uw klacht over de verwerking door D&D Services niet naar tevredenheid wordt afgehandeld kunt
u een klacht hierover richten aan:

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
commission@privacycommission.be